Informace o ochraně osobních údajů

Optifin > Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši společnost Kinnetik finance s.r.o. prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V níže uvedených bodech bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 1. Společnost Kinnetik finance s.r.o., IČO: 01551931 se sídlem: 9. Května 356, Velká Polom, 747 64, (dále jen “Správce”), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
  1. Vaše jméno
  2. E-mailovou adresu
  3. Telefonní kontakt
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) či čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, případě vyřízení jiného dotazu, nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, Vaše osobní údaje nejsou v této předsmluvní fázi zpřístupňovány třetím osobám.
 4. Správce se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.
  2. Správce se zavazuje, že technicky a organizačně̌ zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, či k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Správce osobních údajů vyplývající z právních předpisů.
  3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  4. Správce tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům.
  5. K osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci a smluvně vázaní spolupracovníci Správce (dále jen “oprávněné osoby”), které mají stanovené podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům stejně jako správce. Oprávněné osoby Správce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek a pouze v nezbytném rozsahu, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti a proškolení těchto osob k ochraně osobních údajů. Správce zajistí, že tato povinnost pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Správci.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  1. požadovat po nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, o jaké údaje se jedná a informace o účelu zpracování těchto údajů a době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, žádat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů,
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  4. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, tel: 234 665 111, www.uoou.cz ) se stížností.

V případě dotazů či připomínek ke zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Ondřej Marek
Klegova 80,700 30 Ostrava-Hrabůvka, marek@kinnetik-finance.cz, +420 777 744 875

Blog & Novinky